حریم خصوصی

یکی از مهمترین اصول اساسی ما حفظ اطلاعاتی است که کاربران در هنگام ثبت نام در سایت جهت عضویت وارد می نمایند اطلاعات سجلی، نشانی ،شماره تلفن  و آدرس ایمیل واردشده به هیچ عنوان در اختیار دیگران قرار نخواهند گرفت و همچنین قابل دسترسی برای تمامی کارمندان نخواهد بود و فقط این امکان برای کارشناس مربوطه به شما میسر می باشد