عربی سال دوم ریاضی و تجربی (خردادماه) فاطمی
 • 0

عربی سال دوم ریاضی و تجربی (خردادماه) با 50.00 % تخفیف و پرداخت 4,500 تومان به جای 9,000 تومان

4,500 تومان

زبان فارسی سال دوم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی فاطمی
 • 0

زبان فارسی سال دوم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی با 62.50 % تخفیف و پرداخت 3,000 تومان به جای 8,000 تومان

3,000 تومان

ادبیات فارسی سال دوم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی فاطمی
 • 0

ادبیات فارسی سال دوم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی با 68.75 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 8,000 تومان

2,500 تومان

زبان انگلیسی سال دوم رشته ریاضی و تجربی فاطمی
 • 0

زبان انگلیسی سال دوم رشته ریاضی و تجربی با 64.29 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 7,000 تومان

2,500 تومان

دین و زندگی سال دوم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی فاطمی
 • 0

دین و زندگی سال دوم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی با 71.43 % تخفیف و پرداخت 2,000 تومان به جای 7,000 تومان

2,000 تومان

آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان کلیه رشته ها فاطمی
 • 0

آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان کلیه رشته ها با 83.33 % تخفیف و پرداخت 1,000 تومان به جای 6,000 تومان

1,000 تومان

جغرافیا سال دوم دبیرستان کلیه رشته ها فاطمی
 • 0

جغرافیا سال دوم دبیرستان کلیه رشته ها با 96.67 % تخفیف و پرداخت 200 تومان به جای 6,000 تومان

200 تومان

قانون کار کلاس های دوم و سوم کلیه رشته ها فاطمی
 • 0

قانون کار کلاس های دوم و سوم کلیه رشته ها با 70.00 % تخفیف و پرداخت 1,500 تومان به جای 5,000 تومان

1,500 تومان

1,000 تومان

1 فاطمی %75

مبانی رایانه فاطمی
 • 0

مبانی رایانه با 75.00 % تخفیف و پرداخت 1,000 تومان به جای 4,000 تومان

1,000 تومان

2,500 تومان

0 فاطمی %69

اقتصاد سال دوم انسانی (خرداد) فاطمی
 • 0

اقتصاد سال دوم انسانی (خرداد) با 68.75 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 8,000 تومان

2,500 تومان

تاریخ ایران و جهان سال دوم انسانی(خرداد) فاطمی
 • 0

تاریخ ایران و جهان سال دوم انسانی(خرداد) با 71.43 % تخفیف و پرداخت 2,000 تومان به جای 7,000 تومان

2,000 تومان

تاریخ و ادبیات ایران و جهان سال دوم انسانی (خرداد) فاطمی
 • 0

تاریخ و ادبیات ایران و جهان سال دوم انسانی (خرداد) با 50.00 % تخفیف و پرداخت 3,000 تومان به جای 6,000 تومان

3,000 تومان

جامعه شناسی سال دوم انسانی(خرداد ماه) فاطمی
 • 0

جامعه شناسی سال دوم انسانی(خرداد ماه) با 50.00 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 5,000 تومان

2,500 تومان

جامعه شناسی سال دوم انسانی(دی ماه) فاطمی
 • 0

جامعه شناسی سال دوم انسانی(دی ماه) با 62.50 % تخفیف و پرداخت 3,000 تومان به جای 8,000 تومان

3,000 تومان

ادبیات فارسی سال اول دبیرستان (خرداد ماه) فاطمی
 • 0

ادبیات فارسی سال اول دبیرستان (خرداد ماه) با 71.43 % تخفیف و پرداخت 2,000 تومان به جای 7,000 تومان

2,000 تومان

1,500 تومان

0 فاطمی %73

دین و زندگی سال اول دبیرستان فاطمی
 • 0

دین و زندگی سال اول دبیرستان با 72.73 % تخفیف و پرداخت 1,500 تومان به جای 5,500 تومان

1,500 تومان

3,000 تومان

0 فاطمی %57

ریاضی اول دبیرستان (خرداد ماه) فاطمی
 • 0

ریاضی اول دبیرستان (خرداد ماه) با 57.14 % تخفیف و پرداخت 3,000 تومان به جای 7,000 تومان

3,000 تومان

2,500 تومان

0 فاطمی %64

زبان انگلیسی سال اول دبیرستان فاطمی
 • 0

زبان انگلیسی سال اول دبیرستان با 64.29 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 7,000 تومان

2,500 تومان

زبان فارسی سال اول دبیرستان (خرداد ماه ) فاطمی
 • 0

زبان فارسی سال اول دبیرستان (خرداد ماه ) با 66.67 % تخفیف و پرداخت 2,000 تومان به جای 6,000 تومان

2,000 تومان

1,500 تومان

0 فاطمی %75

شیمی سال اول دبیرستان فاطمی
 • 0

شیمی سال اول دبیرستان با 75.00 % تخفیف و پرداخت 1,500 تومان به جای 6,000 تومان

1,500 تومان

2,500 تومان

0 فاطمی %64

عربی سال اول دبیرستان فاطمی
 • 0

عربی سال اول دبیرستان با 64.29 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 7,000 تومان

2,500 تومان

1,500 تومان

0 فاطمی %70

فیزیک و آزمایشگاه 1 فاطمی
 • 0

فیزیک و آزمایشگاه 1 با 70.00 % تخفیف و پرداخت 1,500 تومان به جای 5,000 تومان

1,500 تومان

1,000 تومان

1 فاطمی %75

کارآفرینی سال سوم هنرستان فاطمی
 • 0

کارآفرینی سال سوم هنرستان با 75.00 % تخفیف و پرداخت 1,000 تومان به جای 4,000 تومان

1,000 تومان

2,500 تومان

0 فاطمی %58

دین و زندگی سال سوم دبیرستان فاطمی
 • 0

دین و زندگی سال سوم دبیرستان با 58.33 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 6,000 تومان

2,500 تومان

تارخ معاصر ایران سوم دبیرستان کلیه رشته ها غیر از علوم انسانی فاطمی
 • 0

تارخ معاصر ایران سوم دبیرستان کلیه رشته ها غیر از علوم انسانی با 66.67 % تخفیف و پرداخت 2,000 تومان به جای 6,000 تومان

2,000 تومان

تاریخ ادبیات ایران و جهان سوم دبیرستان رشته علوم انسانی فاطمی
 • 0

تاریخ ادبیات ایران و جهان سوم دبیرستان رشته علوم انسانی با 61.54 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 6,500 تومان

2,500 تومان