170,000 تومان

0 فاطمی %51

آموزش رباتیک (دوره ی الکترونیک ) فاطمی
 • 0

آموزش رباتیک (دوره ی الکترونیک ) با 51.43 % تخفیف و پرداخت 170,000 تومان به جای 350,000 تومان

170,000 تومان

150,000 تومان

0 فاطمی %40

آموزش رباتیک (روبووار ) فاطمی
 • 0

آموزش رباتیک (روبووار ) با 40.00 % تخفیف و پرداخت 150,000 تومان به جای 250,000 تومان

150,000 تومان

140,000 تومان

0 فاطمی %44

آموزش رباتیک (ربات کوچولوی من ) فاطمی
 • 0

آموزش رباتیک (ربات کوچولوی من ) با 44.00 % تخفیف و پرداخت 140,000 تومان به جای 250,000 تومان

140,000 تومان

آموزش دوره ی حسابداری مقدماتی و پیشرفته ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی حسابداری مقدماتی و پیشرفته ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر با 95.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 300,000 تومان

15,000 تومان

آموزش دوره ی Illustrator در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی Illustrator در موسسه ویژگان علم برتر با 95.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 300,000 تومان

15,000 تومان

1,000 تومان

1 فاطمی %100

ورک شاپ نصب ویندوز7 و درایور فاطمی
 • 0

ورک شاپ نصب ویندوز7 و درایور با 99.50 % تخفیف و پرداخت 1,000 تومان به جای 200,000 تومان

1,000 تومان

1,000 تومان

0 فاطمی %99

ورک شاپ فتوشاپ مقدماتی فاطمی
 • 0

ورک شاپ فتوشاپ مقدماتی با 99.00 % تخفیف و پرداخت 1,000 تومان به جای 100,000 تومان

1,000 تومان

1,000 تومان

0 فاطمی %99

ورک شاپ (طراحی ست اداری) فاطمی
 • 0

ورک شاپ (طراحی ست اداری) با 99.00 % تخفیف و پرداخت 1,000 تومان به جای 100,000 تومان

1,000 تومان

1,000 تومان

0 فاطمی %99

ورک شاپ Word , Excel فاطمی
 • 0

ورک شاپ Word , Excel با 99.00 % تخفیف و پرداخت 1,000 تومان به جای 100,000 تومان

1,000 تومان

1,000 تومان

0 فاطمی %99

ورک شاپ ایندیزاین (InDesign) فاطمی
 • 0

ورک شاپ ایندیزاین (InDesign) با 99.00 % تخفیف و پرداخت 1,000 تومان به جای 100,000 تومان

1,000 تومان

1,000 تومان

0 فاطمی %99

ورک شاپ هفت مهارت ICDL فاطمی
 • 0

ورک شاپ هفت مهارت ICDL با 99.00 % تخفیف و پرداخت 1,000 تومان به جای 100,000 تومان

1,000 تومان

1,000 تومان

0 فاطمی %99

ورک شاپ حسابداری دستی مقدماتی فاطمی
 • 0

ورک شاپ حسابداری دستی مقدماتی با 99.00 % تخفیف و پرداخت 1,000 تومان به جای 100,000 تومان

1,000 تومان

ورک شاپ نرم افزارحسابداری با هلو فاطمی
 • 0

ورک شاپ نرم افزارحسابداری با هلو با 99.33 % تخفیف و پرداخت 1,000 تومان به جای 150,000 تومان

1,000 تومان

45,000 تومان

0 کالج %85

آموزش تئاتر انگلیسی کالج
 • 0

آموزش تئاتر انگلیسی با 85.00 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 300,000 تومان

45,000 تومان

35,000 تومان

0 کالج %86

کارگاه فن بیان و اجرا کالج
 • 0

کارگاه فن بیان و اجرا با 86.00 % تخفیف و پرداخت 35,000 تومان به جای 250,000 تومان

35,000 تومان

30,000 تومان

0 کالج %85

آموزش دوره ی عکاسی کالج
 • 0

آموزش دوره ی عکاسی با 85.00 % تخفیف و پرداخت 30,000 تومان به جای 200,000 تومان

30,000 تومان

آموزش تایپ، Word ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش تایپ، Word ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر با 95.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 300,000 تومان

15,000 تومان

آموزش Excel ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش Excel ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر با 95.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 300,000 تومان

15,000 تومان

1,000 تومان

0 فاطمی %99

ورک شاپ ایلاستریتور ( Illustrator ) فاطمی
 • 0

ورک شاپ ایلاستریتور ( Illustrator ) با 99.00 % تخفیف و پرداخت 1,000 تومان به جای 100,000 تومان

1,000 تومان

آموزش مقدماتی و پیشرفته دوره ی نرم افزارهای حسابداری ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش مقدماتی و پیشرفته دوره ی نرم افزارهای حسابداری ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر با 95.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 300,000 تومان

15,000 تومان

آموزش دوره ی فتوشاپ مقدماتی در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی فتوشاپ مقدماتی در موسسه ویژگان علم برتر با 95.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 300,000 تومان

15,000 تومان

آموزش دوره ی فتوشاپ پیشرفته در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی فتوشاپ پیشرفته در موسسه ویژگان علم برتر با 95.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 300,000 تومان

15,000 تومان

آموزش دوره ی اکسل پیشرفته در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی اکسل پیشرفته در موسسه ویژگان علم برتر با 95.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 300,000 تومان

15,000 تومان

آموزش دوره ی گزارشات رسمی مالیاتی در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی گزارشات رسمی مالیاتی در موسسه ویژگان علم برتر با 95.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 300,000 تومان

15,000 تومان

آموزش دوره ی InDesign در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی InDesign در موسسه ویژگان علم برتر با 95.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 300,000 تومان

15,000 تومان

آموزش هفت مهارت ICDL ویژه بازار کار کالج
 • 0

آموزش هفت مهارت ICDL ویژه بازار کار با 76.67 % تخفیف و پرداخت 35,000 تومان به جای 150,000 تومان

35,000 تومان

1,000 تومان

0 فاطمی %100

حسابداری ویژه اشتغال فاطمی
 • 0

حسابداری ویژه اشتغال با 99.50 % تخفیف و پرداخت 1,000 تومان به جای 200,000 تومان

1,000 تومان

آموزش دوره ی منشیگری: (تایپ 10 انگشتی (فارسی - لاتین) Word / Excel) کالج
 • 0

آموزش دوره ی منشیگری: (تایپ 10 انگشتی (فارسی - لاتین) Word / Excel) با 80.00 % تخفیف و پرداخت 30,000 تومان به جای 150,000 تومان

30,000 تومان