30,000 تومان

0 فاطمی %93

حقوق دستمزد فاطمی
  • 0

حقوق دستمزد با 93.33 % تخفیف و پرداخت 30,000 تومان به جای 450,000 تومان

30,000 تومان

آموزش دوره ی حسابداری پیشرفته ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
  • 0

آموزش دوره ی حسابداری پیشرفته ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر با 90.00 % تخفیف و پرداخت 40,000 تومان به جای 400,000 تومان

40,000 تومان

آموزش دوره ی گزارشات رسمی مالیاتی در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
  • 0

آموزش دوره ی گزارشات رسمی مالیاتی در موسسه ویژگان علم برتر با 90.00 % تخفیف و پرداخت 40,000 تومان به جای 400,000 تومان

40,000 تومان

آموزش دوره ی اکسل پیشرفته در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
  • 0

آموزش دوره ی اکسل پیشرفته در موسسه ویژگان علم برتر با 88.75 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 400,000 تومان

45,000 تومان

آموزش دوره ی حسابداری مقدماتی ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
  • 0

آموزش دوره ی حسابداری مقدماتی ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر با 95.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 300,000 تومان

15,000 تومان

آموزش مقدماتی و پیشرفته دوره ی نرم افزارهای حسابداری ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
  • 0

آموزش مقدماتی و پیشرفته دوره ی نرم افزارهای حسابداری ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر با 94.00 % تخفیف و پرداخت 18,000 تومان به جای 300,000 تومان

18,000 تومان

آموزش Excel ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
  • 0

آموزش Excel ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر با 93.33 % تخفیف و پرداخت 20,000 تومان به جای 300,000 تومان

20,000 تومان