آموزش دوره ی گزارشات رسمی مالیاتی در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
  • 0

آموزش دوره ی گزارشات رسمی مالیاتی در موسسه ویژگان علم برتر با 87.50 % تخفیف و پرداخت 50,000 تومان به جای 400,000 تومان

50,000 تومان

45,000 تومان

0 فاطمی %90

حقوق دستمزد فاطمی
  • 0

حقوق دستمزد با 90.00 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 450,000 تومان

45,000 تومان

آموزش دوره ی حسابداری مقدماتی ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
  • 0

آموزش دوره ی حسابداری مقدماتی ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر با 90.00 % تخفیف و پرداخت 35,000 تومان به جای 350,000 تومان

35,000 تومان

آموزش دوره ی حسابداری پیشرفته ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
  • 0

آموزش دوره ی حسابداری پیشرفته ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر با 90.00 % تخفیف و پرداخت 40,000 تومان به جای 400,000 تومان

40,000 تومان

آموزش دوره ی اکسل پیشرفته در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
  • 0

آموزش دوره ی اکسل پیشرفته در موسسه ویژگان علم برتر با 87.50 % تخفیف و پرداخت 50,000 تومان به جای 400,000 تومان

50,000 تومان

آموزش پیشرفته دوره ی نرم افزار های حسابداری ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
  • 0

آموزش پیشرفته دوره ی نرم افزار های حسابداری ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر با 90.00 % تخفیف و پرداخت 40,000 تومان به جای 400,000 تومان

40,000 تومان

آموزش مقدماتی دوره ی نرم افزارهای حسابداری ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
  • 0

آموزش مقدماتی دوره ی نرم افزارهای حسابداری ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر با 88.75 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 400,000 تومان

45,000 تومان

آموزش اکسل Excel ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
  • 0

آموزش اکسل Excel ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر با 90.00 % تخفیف و پرداخت 35,000 تومان به جای 350,000 تومان

35,000 تومان