آگهی ها در :فاطمی
آموزش Word ویژه بازارکار در اموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش Word ویژه بازارکار در اموزشگاه ویژگان با 87.14 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 350,000 تومان

45,000 تومان

آموزش اکسل Excel ویژه اشتغال در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش اکسل Excel ویژه اشتغال در آموزشگاه ویژگان با 87.14 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 350,000 تومان

45,000 تومان

آموزش مقدماتی دوره ی نرم افزارهای حسابداری ویژه ی بازار کار در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش مقدماتی دوره ی نرم افزارهای حسابداری ویژه ی بازار کار در آموزشگاه ویژگان با 88.75 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 400,000 تومان

45,000 تومان

آموزش دوره ی حسابداری مقدماتی ویژه ی بازار کار در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی حسابداری مقدماتی ویژه ی بازار کار در آموزشگاه ویژگان با 88.75 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 400,000 تومان

45,000 تومان

آموزش دوره ی فتوشاپ مقدماتی در اموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی فتوشاپ مقدماتی در اموزشگاه ویژگان با 88.57 % تخفیف و پرداخت 40,000 تومان به جای 350,000 تومان

40,000 تومان

آموزش دوره ی اکسل پیشرفته در اموزشگاه ویژگان (میدان فاطمی) فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی اکسل پیشرفته در اموزشگاه ویژگان (میدان فاطمی) با 88.89 % تخفیف و پرداخت 50,000 تومان به جای 450,000 تومان

50,000 تومان

دوره گزارشات رسمی مالیاتی ؛ مربوط به حسابداری در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

دوره گزارشات رسمی مالیاتی ؛ مربوط به حسابداری در آموزشگاه ویژگان با 86.67 % تخفیف و پرداخت 60,000 تومان به جای 450,000 تومان

60,000 تومان

دوره InDesign (ایندیزاین) در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

دوره InDesign (ایندیزاین) در آموزشگاه ویژگان با 88.75 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 400,000 تومان

45,000 تومان

آموزش دوره ی Illustrator(ایلستریتور) در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی Illustrator(ایلستریتور) در آموزشگاه ویژگان با 88.75 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 400,000 تومان

45,000 تومان

ورک شاپ نصب ویندوز7 و درایور فاطمی
 • 0

ورک شاپ نصب ویندوز7 و درایور با 95.00 % تخفیف و پرداخت 10,000 تومان به جای 200,000 تومان

10,000 تومان

آموزش پیشرفته دوره ی نرم افزار های حسابداری ویژه ی بازار کار در اموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش پیشرفته دوره ی نرم افزار های حسابداری ویژه ی بازار کار در اموزشگاه ویژگان با 87.50 % تخفیف و پرداخت 50,000 تومان به جای 400,000 تومان

50,000 تومان

آموزش دوره ی حسابداری پیشرفته ویژه ی بازار کار در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی حسابداری پیشرفته ویژه ی بازار کار در آموزشگاه ویژگان با 86.67 % تخفیف و پرداخت 60,000 تومان به جای 450,000 تومان

60,000 تومان